Vijeće roditelja

PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA

Školska 2016/17. godine

Redni broj
Razred/Odjeljnje
Ime i prezime roditelja
1. I-1 Nataša Đorem
2. I-2 Mirha Ćerimović
3. I-3 Azra Dedajić
4. I-4 Fatima Dautović
5. II-1 Adžija Adelina
6. II-2 Pandžić Admina
7. II-3 Esmir Salihović
8. II-4 Aida Voloder-Ćerimović
9. II-5 Nina Savić-Bulja
10. III-1 Indira Čečo-Hidić
11. III-2 Elza Hajduk
12. III-3 Aida Skorupan
13. III-4 Zumreta Pintol
14. IV-1 Marijana (Maja) Zahirović
15. IV-2 Alma Popara
16. IV-3 Muriz Begović
17. IV-4 Edina Omerhodžić
18. V-1 Kadrija Begić
19. V-2 Alen Gagula
20. V-3 Dženana Durajlić-Elezović
21. V-4 Dajana Gurda
22. VI-1 Meliha Kurtović
23. VI-2 Amila Mujanović
24. VI-3 Elvedin Kapo
25. VI-4 Nedžida Maksumić
26. VII-1 Dženita Brdarić-Demirović
27. VII-2 Samir Delić
28. VII-3 Karalija Jasmin
29. VII-4 Nermina Oglečevac
30. VIII-1 Dijana Dorfer-Galijašević
31. VIII-2 Mersad Avdić
32. VIII-3 Alma Sarić
33. IX-1 Edina Velić
34. IX-2 Snežana Omukić
35. IX-3 Mulija Babović
36. IX-4 Amela Paradžik


KRITERIJI ZA IZBOR ČLANOVA U VIJEĆE RODITELJA

  • KOMUNIKATIVAN/NA
  • ISKUSAN/NA, PREDAN/NA I MOTIVIRANI HUMANISTA
  • UVAŽAVAN/NA U ZAJEDNICI
  • SPREMAN/NA DA ODVOJI DOVOLJNO VREMENA ZA RAD U VIJEĆU RODITELJA
  • SPREMAN/NA DA DJELUJE U ZAKONSKIM OKVIRIMA

VIJEĆA RODITELJA SU EFIKASNA AKO:

  • AKO ODRŽAVAJU KONTINUITET ČLANSTVA I KONTINUITET RADA (DIO PREDSTAVNIKA U VIJEĆU RODITELJA KOJI SU DOBRO RADILI, REDOVNO DOLAZILI POŽELJNO JE DA OSTANU ZBOG KONTINUITETA, A ONI KOJI SU IZOSTAJALI I NISU SVOJIM RADOM DALI DOPRINOS, TREBAJU BITI ZAMIJENJENI)
  • AKO IMAJU POZITIVAN I KONSTRUKTIVAN STAV
  • AKO PRONAĐU NAJBOLJI NAČIN KOMUNIKACIJE SA NASTAVNICIMA, UPRAVOM ŠKOLE I LOKALNOM ZAJEDNICOM
  • AKO OSIGURAJU ODREĐENU VRSTU PARTNERSTVA I RAZMJENU INFORMACIJA SA MINISTARSTVOM OBRAZOVANJA I NAUKE
  • VIJEĆE RODITELJA JEDNE ŠKOLE TREBA KOMUNICIRATI SA  KOORDINACIONIM TIJELOM UDRUŽENJA VIJEĆA RODITELJA KANTONA SARAJEVO KOJE ĆE ZASTUPATI NJIHOVA STAJALIŠTA.