Obavijest za realizaciju nastave od 8.2.2021. godine

Obavijest za realizaciju nastave od 8.2.2021. godine

Obavještenje za nastavnike, učenike i roditelje

Shodno Uputstvu o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u Osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u Školskoj 2020/2021. godini, broj: 11/04-34-2024-1/21 od 25. 1. 2021. godine i Obavijesti Ministarstva broj: 11/04-34-2024-4/21 od 2. 2. 2021. godine, dostavljamo vam sljedeće informacije koje trebate podijeliti sa vašim učenicima i roditeljima:

 • Za učenike naše škole prva smjena počinje u 09,00 sati, a druga u 13,00 sati, shodno satnici koju vam dostavljamo u prilogu;
 • Učenici devetih razreda, pohađaju nastavu po kombinovanom modelu, ne odvija se kabinetska nastava, mali i veliki odmori se realizuju u učionici, učenici se ne zadržavaju u holovima škole. Učenici mogu nositi užinu u školu od kuće i istu konzumirati za vrijeme velikog odmora ali bez dijeljenja hrane drugim učenicima. Raspored kabineta za devete razrede dostavljamo vam u prilogu;
 • U narednoj sedmici u obavezi ste održati roditeljski sastanak u terminu koji dogovarate sa roditeljima na kojem će roditelji biti upoznati sa organizacijom rada i novim informacijama vezanim za realizaciju nastave, a sa istim upoznati i učenike svog odjeljenja na času Odjeljenske zajednice;
 • Nastavnici održavaju komunikaciju sa roditeljima na informativnim i konsultativnim online sastancima. Razrednik održava informativne sastanke jednom u dvije sedmice, na sličan način i nastavnici koji nisu razrednici održavaju konsultativne online sastanke. Roditelji zadržavaju pravo da dobiju dodatne termine za informacije i konsultacije ukoliko za tim postoji objektivna potreba;
 • Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 24/18 i 13/20) odnosno Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju i Instrukciji o primjeni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona za vrijeme realizacije on line nastave broj 11/1-34-1293/20 od 17. 11. 2020. godine;
 • Čas traje 30 minuta po trenutno važećem rasporedu;
 • Nastavnik je dužan utvrditi dnevne termine konsultativne nastave za učenike koji su u online okruženju (u ukupnom sedmičnom fondu trajanja konsultativne nastave od 15 minuta od svakog časa koji je realiziran u učionici);
 • Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom. Odvijanje vannastavnih aktivnosti u školi ili van objekta škole, moguće je pod istim higijensko-epidemiološkim uslovima kao za redovan nastavni proces;
 • Nastavnici su dužni nositi maske od ulaska u školu/školsko dvorište, za vrijeme boravka u školi do izlaska iz škole/školskog dvorišta;
 • Socijalna distanca između učenika povećana je sa 1,5 m na 2 m, te udaljenost između mjesta za sjedenje učenika mora biti najmanje 2 m;
 • Obavezno je nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa kako bi se osigurala zaštita respiratornog sistema u zatvorenom prostoru, kao i u otvorenoim prostoru. Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su: osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe, kao što su osobe sa intelektualnim teškoćama ili smetnjama u razvoju te osobe sa oštećenjem sluha;
 • U produženom boravku potrebno je ispoštovati iste kriterije socijalne distance od 2 m između učenika, kao i da udaljenost između mjesta za sjedenje učenika mora biti najmanje 2 m. Za stolom dok objeduju razmak između stolova mora biti 2 m od ivice jednog do ivice drugog stola, a razmak između učenika za stolom mora biti najmanje 1 m. Učenici sa teškoćama mogu produženi boravak pohađati u pratnji asistenta;
 • Nastava iz nastavnog predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj se neće odvijati u skladu sa Informacijom Ministarstva, broj: 11-34-8297-11-1/20 od 3.9.2020. godine, odnosno neće se provoditi u salama za Tjelesni i zdravstveni odgoj. Cijeneći činjenicu da se nastava iz nastavnog predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj ne realizira u salama, u nastavi predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj/Sport realiziraju se sadržaji koji se odnose na usvajanje znanja o očuvanju i promociji zdravlja, prevenciji maloljetničke delikvencije, prevenciji korištenja opojnih droga, promociji općih ljudskih vrijednosti, na sadržajima koji promovišu mentalno zdravlje učenika, sadržajima koji se odnose na prevenciju pretilosti, sadržajima koji se odnose na primjenu teorijskih i motoričkih znanja koja omogućavaju samostalno tjelesno vježbanje radi veće kvalitete življenja, sa upoznavanjem zakonitosti rasta i razvoja temeljnih antropoloških obilježja, a sve u cilju očuvanja zdravlja i najboljeg interesa učenika;
 • Za učenika koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti pohađati nastavu u školi, roditelji su dužni dostaviti ljekarsko opravdanje kojim će se obrazložiti razlog odsustva učenika sa nastave te obavijestiti razrednika o istom. Ovim učenicima će predmetni nastavnici dostavljati sadržaje putem platforme u periodu za koji je dato ljekarsko opravdanje;
 • Roditelji/staratelji učenika koji ne žele da im djeca pohađaju redovan nastavni proces, zbog hroničnih oboljenja učenika ili članova zajedničkog domaćinstva ili zbog pripadnosti rizičnoj skupini zadržavaju to pravo te uz izjavu (obrazac Izjave sa logom škole ranije ste dobili na mail) stručnoj službi škole i nastavniku razredne nastave/voditelju odjeljenja/razredniku koje učenik pohađa, odnosno razredniku, moraju opravdati razlog za pohađanje online modela nastave. Ovim učenicima će predmetni nastavnici dostavljati sadržaje putem platforme u periodu pohađanja online nastave;
 • Preporuka je da se učenici koji zbog opravdanih razloga pohađaju online nastavu, u skladu sa mogućnostima, što više uključuju u redovan nastavni proces;
 • Uvažavajući zdravstveno-epidemiološke mjere, nastavnik ima mogućnost u slučajevima kada procijeni da nikako ili teško može ostvariti princip objektivnosti kod pismenih provjera pri realizaciji nastave po online modelu, organizirati i realizirati pismenu provjeru znanja za sve učenike u prostorijama škole, uz obavještenje roditelja/staratelja i procjenu stručne službe škole, a sve sa ciljem da se ostvari svrha navedene aktivnosti.

    Prilog 1: Satnica

Prilog 2: Raspored devetih razreda po kabinetima

 

 

Direktor škole:

Asmir Zukić

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220