Vijeće Učenika

Predstavnici Vijeća Učenika

KRITERIJI ZA IZBOR PREDSJEDNIKA VIJEĆA UČENIKA

Predsjednik/predsjednica Vijeća učenika škole bi radio/la na:

 • promoviranju  interesa škole
 • prezentiranju stavova učenika škole
 • podsticanju angažiranost učenika u radu škole
 • informisanju organa upravljanja i rukovođenja o važnim pitanjima za učenike škole
 • vodio/la sjednice Vijeća učenika
 • Pripremao/la prijedlog dnevnog reda sjednica Vijeća
 • Učestvoao/la u diskusiji na sjednicama
 • Predlagao/la odgovarajuće mjere i zaključke iz nadležnosti Vijeća

Predsjednik/ca vijeća će imati ove moći:

 • delegirati učenike za određene aktivnosti
 • voditi diskusiju u skladu sa dnevnim redom
 • predstavljati stavove koji se odnose na rad i upravljanje Školom

Predsjednik/ca vijeća ne može:

 • birati svoje prijatelje za voditelje aktivnosti
 • dozvoljavati samo svojim prijateljima da govore na sastancima
 • zakazivati vrijeme za sastanke koje samo njemu/njoj odgova
 • baviti se pitanjima koja nisu aktuelna
 • zabraniti da se u dnevni red unesu pitanja za koja su zainteresirani i drugi članovi

Predsjednik/ca vijeća treba da je osoba:

 • raspoložen/a za saradnju
 • poštuje sebe i druge
 • marljiva
 • spremna da sluša druge
 • pokazuje razumjevanje za druge
 • da je otvorena
 • kritički promatra stvari
 • spremna da preispita sopstveno ponašanje i stavove
 • prihvata sukobe kao dio života i spremna da radi na njihovom rješenju
 • uzoran učenik u školskim aktivnostima
 • pravedna
POSLOVNIK O RADU VIJEĆA UČENIKA
Na osnovu člana 101. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 10 od 22. 4. 2004. godine), Vijece učenika Javne ustanove Osnovne škole «Čengić-Vila I» u Sarajevu, na sjednici održanoj 11. 10. 2004. godine, a uz saglasnost direktorice Škole, donosi

P O S L O V N I K
O RADU VIJEĆA UČENIKA

I – OPĆE ODREDBE

1. Sadržaj Poslovnika

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja Vijeća učenika Javne ustanove Osnovne škole «Čengić-Vila I», Sarajevo (u daljem tekstu:Vijeće). Odredbe ovog poslovnika obavezujuće su za sve članove Vijeća učenika i drugih lica koja prisustvuju sjednicama.

2. Oblik rada Vijeća

Član 2.

Vijeće učenika obavlja poslove na sjednicama. Sjednicama Vijeća prisustvuju svi članovi (po jedan učenik/učenica iz svakog odjeljenja).

Član 3.

Vijeće učenika vrši poslove utvrđene Zakonom, Pravilima i drugim propisima usklađenim sa Zakonom, i to:

 • promoviranje interesa Škole na području Općine gdje se Škola nalazi,
 • prezentiranje stavova učenika/učenica Vijeću učenika,
 • podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu Škole,
 • informiranje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje Školom,
 • delegira tri učenika/učenice u Školski savjet.

Član 4.

Sjednice Vijeća učenika održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Član 5.

Prvu sjednicu Vijeća saziva direktor/direktorica Škole.

Član 6.

Vijeće učenika/učenica svakog pojedinacnog razreda bira se za tekucu školsku godinu, a sačinjavaju ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinog odjeljenja. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice večinom glasova ukupnog broja članova.

Član 7.

Sjednicom Vijeća rukovodi predsjednik/predsjednica ili zamjenik/zamjenica predsjednika/predsjednice ili lice kojeg ovlasti Vijeće učenika i isti je odgovoran za primjenu odredaba Poslovnika.

II – PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA UČENIKA

Član 8.

Predsjednik ili lice iz Čl. 6. Poslovnika priprema prijedlog dnevnog reda sjednice Vijeća zajedno sa nastavnikom/nastavnicom koja je odgovorna za rad Vijeća, ravnopravno učestvuje u diskusijama u vezi sa određenim pitanjima dnevnog reda, ima pravo da predlaže odgovarajuće mjere ili zaključke iz nadležnosti Vijeća.

Član 9.

Član Školskog odbora iz reda nastavnika/nastavnica ili direktor/direktorica, obavezani su da Vijeću pruži potrebna obavještenja o zaključcima i odlukama Školskog odbora, a koja se odnose na pitanja iz nadležnosti Vijeća.

Član 10.

Član Vijeća ima pravo i obavezu da glasa o prijedlogu zaključka ili mjere na sjednici izjašnjavanjem «ZA» ili «PROTIV».

Član 11.

Član Vijeća je dužan prisustvovati svakoj sjednici. O spriječenosti za dolazak na sjednicu, član je dužan blagovremeno obavijestiti predsjednika/predsjednicu Vijeća, odnosno zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice.

Član 12.

Član Vijeća je dužan da se pridržava dnevnog reda sjednice.

III – PRIPREMANJE SJEDNICA VIJEĆA

Član 13.

Pripremanje sjednice Vijeća vrši predsjednik/predsjednica Vijeća, uz konsultacije sa zamjenikom/predsjednicom predsjednika/predsjednice i nastavnika/nastavnice odgovornog/odgovorne da prati rad Vijeća, a u pripremi mogu pomoći i drugi članovi Vijeća.

Član 14.

Pri sastavljanju dnevnog reda treba voditi računa o sljedećem:

 • da dnevni red obuhvati ona pitanja koja su, u momentu održavanja sjednice najaktuelnija za rad Vijeća u cjelini,
 • da se u dnevni red unesu i pitanja za koja su zainteresirani i drugi članovi ili drugi organi u Školi, a u okviru sadržaja iz tačke 3 Poslovnika.

Član 15.

Poziv na sjednicu Vijeća upucuje se svim članovima uz prijedlog dnevnog reda.

IV – ODRŽAVANJE SJEDNICA VIJEĆA

Član 16.

Sjednice Vijeća učenika/ucenica održavaju se u prostorijama Škole. Sjednice Vijeća se održavaju u vrijema kada svi članovi Vijeća mogu biti prisutni.

V – POČETAK SJEDNICE

Član 17.

Sjednicom Vijeća predsjedava predsjednik/predsjednica, a u slučaju spriječenosti njegov/njegova zamjenik/zamjenica.

Član 18.

Vijeće može punovažno da radi ako sjednici prisustvuje više od polovine članova. Predsjednik/predsjednica otvara sjednicu i utvrduje da li sjednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje, u protivnom se sjednica odlaže.

Član 19.

Vijeće utvrđuje dnevni red sjednice na prijedlog predsjedavajućeg/predsjedavajuće. Član Vijeća može i na sjednici predložiti da se dnevni red proširi, ali je dužan obrazložiti potrebu za tim. Utvrđenim dnevnim redom može se ograničiti vrijeme trajanja sjednice, odnosno diskusije.

Član 20.

Prije prelaska na dnevni red sjednice Vijeća, usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su saglasno usvojenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

VI – ODLUČIVANJE U VIJEĆU

Član 21.

Vijeće donosi zaključke, odluke i prijedloge večinom glasova ukupnog broja prisutnih članova na sjednici.

Član 22.

Vijeće učenika/učenica može tražiti pomoć od drugih predstavnika učenika/učenica Škole, roditelja učenika/učenica, Školskog savjeta, Školskog odbora i drugih zainteresiranih faktora koji ce koordinirati odredene aktivnosti značajne za rad Škole.

VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Izmjenu i dopunu Poslovnika vrši Vijeće učenika/učenica na način i po postupku propisanom za donošenje Poslovnika, a uz prethodnu saglasnost Školskog odbora.

Član 24.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na prvoj sjednici Vijeća učenika/učenica.

PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA ŠKOLSKE 2019/20. GODINE

Mjesec Sadržaj rada Napomena o realizaciji
IX Formiranje Vijeća. Kreiranje plana i programa rada.
Upoznavanje s Protokolom o postupanju u situacijama  nasilja.
Prijedlozi tema za Vijeće učenika
X Inkluzivna škola. Indeks inkluzivnosti predavanje
Delikvencija-pojava oko nas
XI Posjeta Mjedenici radionica
Dječija prava-Obilježavanje Dana tolerancije
XII Vršnjačka obuka:Prednosti vršnjačke obuke predavanja
Dan ljudskih prava
I /
II Organizacija Dana zaljubljenih
Komunikacija:Aktivno slušanje radionica
III Akcija u školskom dvorištu
Dijalog i tolerancija
IV Radionica: Rješavanje konflikta radionica
Organizacija izleta
V Dan škole
Prijateljstvo i iskrenost
VI Analiza rada tokom godine-mjere poboljšanja

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220