Posjeta eksternih evaluatora

Dana 6. 11. 2013. godine našu školu posjetila je komisija eksternih evaluatora za izbor najdemokratičnije škole. Naša škola je jedna od pet škola koje su ušle u najuži izbor za ovu titulu. Komisija je, na osnovu uvida u školsku i projektnu dokumentaciju, izvršila procjenu napretka prema ranije razvijenom i usvojenom instrumentariju za procjenu demokratičnosti školske klime i kulture. Uprava škole je dočekala članove komisije, koja je u našoj školi boravila od 9:00 do 13:30, obišla školske prostorije i upoznala se s našim radom i postignućima.

Pismo zahvale

U prvom krugu “Izbora za najdemokratičniju školu”

Naša škola je, nakon preliminarnog uvida, ušla u najuži izbor škola koje konkurišu za dodjelu predviđenih nagrada i priznanja u sklopu projekta “Izbor najdemokratičnije škole” (prvih pet mjesta). Nadamo se da ćemo postići sjajne rezultate u ovoj oblasti!

 

Aktivnosti na poboljšanju uočenih nedostataka

Segment  „Proces poučavanja i učenja, udžbenici“  procjenjen je nižom ocjenom (3,77), te je stručni tim izradio plan razvoja navedenog segmenta.

Stručni tim je sastavljen od predstavnika/ica nastavnika, pedagoško-psihološke službe, uprave, učenika, roditelja.

Treći segment  u instrumentariju „Proces poučavanja i učenja, udžbenici“  procjenjivan je kroz  tri elementa i naš razvojni plan je razrađen prema njima:

 

Teme i sadržaji svakog školskog predmeta reflektuju temeljne principe demokratske škole Metode podučavanja promovišu učenje koje je aktivno, eksperimentalno, kooperativno i usmjereno na rješavanje problema i istraživanje Učenici/ice učestvuju u definiranju sadržaja i metoda nastavnog i vannastavnog rada
 • Jačanje kompetencija nastavnika/ica u primjeni demokratskih metoda i ljudskih/dječijih  prava u nastavi
 • Izložiti  spisak planiranih lektira za školsku godinu u svojim
 • kabinetima i na web stranici škole
 • Izložiti mjesečni plan u razredima da učenici/ice i roditelji budu upoznati s mjesečnim /predstojećim  aktivnostima
 • Upoznati roditelje učenika/ica koji imaju IPP  sa aktivnostima koje ih očekuju u narednom periodu, te u pismenoj formi roditeljima, dostaviti mjesečne planove za svaki predmet
 • Godišnjim planom i programom Škole  isplanirati stručno usavršavanje nastavnika/ica.
 • Na Nastavničkim vijećima stalna edukacija nastavnika/ica od timova nastavnika/ica iz škole-koristimo svoje resurse.
 • Teme stručnog usavršavanja predložene nastavnicima/icama s ciljem jačanja ovog segmenta, a nastavnici/ice sami biraju i dodaju temu koja će doprinijeti njihovom jačanju profesionalnog razvoja.
 • Timovi nastavnika/ica predlažu teme „generacijskih projekata“ s ciljem unapređenja problemske, projektne i istraživačke nastave
 • Kroz realizaciju oglednih  sati promovisati aktivno, eksperimentalno i kooperativno učenje
 • U planiranju i realizaciji redovnih sati- ugraditi u  svaku nastavnu jedinku  elemente demoktatičnosti, tolerancije, interkulturalnosti
 • Voditelji/ice odjeljenja na prvom satu odjeljenske zajednice obnoviti dosadašnje i podsjetiti se svih pravila te dograditi, ako ima potrebe, nešto novo u pravila ponašanja svakog odjeljenja, istaći ih na vidno mjesto i zajednički raditi na tome da se svi pridržavaju postavljenih pravila.
 • Nastavnici/ice zajedno sa učenicima/icama na prvom sastanku slobodnih aktivnosti zajednički kreiraju plan rada i aktivnosti
 • U septembru organizirati sajam sekcija i prezentirati svoju sekciju kako bi  učenik/ica i roditelji lakše napravili izbor. Aktivni članovi sekcije učestvuju u prezentaciji rada sekcije zajedno sa voditeljem/icom sekcije na sajmu
 • Nastavnici/ice usklađuju svoje pismene provjere tako da bi izbalansirali opterećenost učenika i ispoštovali pravilnik o ocjenjivanju
 • Jačati učenike da sasvim slobodno reagiraju u slučaju da se desi neki propust npr.treća pismena zadaća ili više usmenih odgovora i sl.

IZBOR NAJDEMOKRATIČNIJE ŠKOLE

Poštovani,

U septembru 2011., godine donesena je odluka na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika  da apliciramo i na projekat CIVITAS-a  „Izbor najdemokratičnije škole“  jer želimo da izmjerimo demokratičnost u našoj školi u poređenju sa drugim školama u BiH. Naime, stalno ističemo da smo mi demokratska škola  i da život u školi planiramo s pravom svih da odlučuju,  a da li je to tako  možemo i znati ako imamo „pogled izvana“.

Cilj ovog novog i jedinstvenog edukativnog modula je osigurati da se demokratske vrijednosti, principi i praksa, što je više moguće, provode u cijeloj školi. Prema ovom modulu, demokratične škole se odlikuju aktivnim učešćem nastavnika/ica, pedagoga/ica, učenika/ica i roditelja u donošenju odluka i stvaranju što demokratičnije atmosfere u školi, te poticanjem samosvijesti, kritičkog razmišljanja, cjeloživotnog učenja, slobode izbora, interkulturalnog dijaloga, poštivanja različitosti i inkluzivnosti, te kulture mira. Nakon aplikacije koja je zahtjevala i vremena i truda uslijedila je edukacija. Dva predstavnika Vijeća učenika, Vijeća roditelja i Nastavničkog vijeća  prošli su edukaciju 17. i 18. marta 2012., a 19. marta 2012. godine održana je i orijentaciona sesija za direktore škola gdje su upoznati sa projektnim aktivnostima i to:

Jedan od koraka u ovom projektu je samoevaluacija demokratičnosti škole iz ugla nastavnika/ica, predstavnika/ica Vijeća roditelja i predstavnika/ica Vijeća učenika. Školski tim (dva učenika – Lejla Crnčalo, Berin Halilović, dva roditelja – Edina Fazlić, Amra Dugonjić, dva predstavnika školskog osoblja – Aida Muminović, Almira Hadžić-Gološ, voditelj projekta – Nermina Sabljica) su proveli početnu evaluaciju  prema  „Instrumentu za samovrednovanje demokratske škole“ i to učenici članovi tima na sastanku Vijeća učenika, predstavnici nastavnika na Nastavničkom vijeću, a predstavnici roditelja su smatrali da bi se uz popratno pismo direktorice roditeljima treba poslati  istrument da popune i isti vrate u školu.

Realizaciju predviđenih aktivnosti potvrđuju i fotografije:

Slika 1 – Popunjavanje upitnika na Vijeću učenika

Slika 2 – Kopija Zapisnika Nastavničkog vijeća

Slika 3 – popratno pismo direktorice škole uz “Istrument za samovrednovanje demokratske škole” 3. 5. 2012. godine.

Slika 4 – popunjavanje upitnika na Nastvničkom vijeću 19. 4. 2012. godine.

Nakon prikupljenih istrumenata 14. 5. 2012. godine uradili smo analizu. Rezultate evaulacije sačinila je psihologica Nina Bulajić. Analiza rezultata dobijenih primjenom Instrumenta za samovrednovanje demokratske škole je ispunjavalo 106 ispitanika. Ovim instrumentom se vrednuje 10 segmenata ocjenama od 1 do 5. Instrument je primijenjen na 49 nastavnika/ica, 27 predstavnika/ica Vijeća roditelja te 30 predstavnika/ica Vijeća učenika i dobijeni su sljedeći rezultati:

Najveću srednju ocjenu su dobili sljedeći segmenti:

Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom, koja obuhvata slijedeće indikatore: uključenost roditelja u školski život, saradnja škole s roditeljima, lokalnom zajednicom i civilnim društvom, organizacija seminara za stručno usavršavanje, dostupnost resursa u lokalnoj zajednici, angažman u dobrotvornim aktivnostima u školi, izvještavanje roditelja o rezultatima u oblasti demokratske kulture škole, informisanost roditelja o aktivnostima Vijeća roditelja (4.6).

Rukovodstvo i menadžment škole, sa sljedećim segmentima: uvezanost škole kao tima, podrška razvoju demokratske škole od strane direktorice i školskog odbora i donošenje odluka od strane učenika/ica(4.57).

Segment Saradnja sa stručnim organizacijama i istraživačkim institucijama je ocijenjen sa 4.57 i vrednovan je sljedećim indikatorima: originalnost i inovativnost škole te saradnja sa stručnim organizacijama dok je Kultura u razredu i školi dobila ocjenu 4.53 a mjeri ove indikatore: promocija demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, nivo individualne i kolektivne odgovornosti unutar škole, odnosi među nastavnicima, učenicima i drugim osobljem, poštovanje različitosti, otvorenost u komunikaciji, promovisanje nenasilnih načina rješavanja sukoba i stepen sigurnosti unutar škole. Segment Prioriteti i razvojni plan škole je ocijenjen sa 4.49 i vrednuje sljedeće indikatore: uključenost demokratije i ljudskih prava u ciljeve obrazovanja školskog statuta, školske dokumente, školski razvojni plan i rad škole. Segment Resursi obuhvata sljedeće indikatore: posjedovanje, dostupnost i osiguravanje resursa za demokratizaciju škole i ocijenjen je sa  4.41. Kompetencije i motiviranost nastavnika/ica su ocijenjene sa 4.35, a obuhvataju sljedeće indikatore: nadogradnja znanja i vještina nastavnika/ica u oblasti demokratske škole, motiviranost nastavnika/ica za postizanje ciljeva i zadataka demokratske škole i saradnja među nastavnicima/icama o uključivanju elemenata demokratske škole u redovni rad. Nešto niže srednje ocjene su dobili sljedeći segmenti: Proces poučavanja i učenja/udžbenici je ocijenjen sa 3.77 i mjeri sljedeće indikatore: zastupljenost principa demokratske škole unutar školskih predmeta, metode podučavanja i definiranje sadržaja i metoda nastavnog i vannastavnog rada. Segment Praćenje, vrednovanje i izvještavanje je ocijenjeno ocjenom 4.06 a određuju ga sljedeći indikatori: praćenje i vrednovanje ciljeva i zadataka demokratske škole, uključenost učenika u njihovo vrednovanje i transparentnost rezultata o demokratičnosti škole. I na kraju,  Nastavni planovi i programi su ocijenjeni ocjenom 4.06 i mjere sljedeće indikatore: zastupljenost demokratije i ljudskih prava u nastavnom planu i programu, promovisanje ovih vrijednosti kroz školske predmete i vannastavne aktivnosti. Svi podaci se nalaze u tabeli 1.

Tabela 1 – INSTRUMENT ZA SAMOVREDNOVANJE DEMOKRATSKE ŠKOLE

Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da i nastavnici/ice, i predstavnici/ice Vijeća roditelja i predstavnici/ice Vijeća učenika smatraju da naša škola pokazuje izuzetno visok stepen demokratičnosti te da se kroz njene aktivnosti promoviraju demokratija i ljudska prava.

Školski projektni tim je akcenat stavio na najslabije ocijenjen segment Istrumenta, te je u toku izrade Godišnjeg programa rada Škole isplanirao polje djelovanja.