Uprava Škole je tim koji funkcionira besprijekorno i uvijek je jedan član tima na raspolaganju roditeljima, učenicima i kolegama iz drugih škola, zavoda, ministarstava itd…

Članovi tima su

Direktor Asmir Zukić, koji je odgovoran za rad škole u cjelini.

Pedagogica Aida Muminović je zadužena za savjetovanje djece, roditelja i nastavnika. Pored univerzitetske diplome educirana je u biblioterapiji, trener je za projektnu nastavu i interkulturalno obrazovanje.

Sekretar Mirela Tucak je zadužena za zakonsko-pravnu regulativu, materijalno-tehničke poslove, osiguranje učenika, Matičnu knjigu škole, održavanje higijene škole, školsku kuhinju i sl.

Svi članovi tima su nakon univerzitetskog obrazovanja educirani kroz razne seminare, projekte i slično.

ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor Škole sastaje se najmanje jednom mjesečno. Pravilima o radu Škole preciziran je rad Upravnog odbora tako da su neke od obaveza i sljedeće:

  • donošenje Pravila Škole,
  • imenovanje i razrješavanje direktora Škole,
  • donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole,
  • izbor nastavnika, stručnih saradnika i saradnika,
  • donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i drugih općih akata u skladu sa Zakonom i pravilima Škole,
  • odlučivanje o prigovorima nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i roditelja, usmjeravanje, kontroliranje i ocjenjivanje rada direktora Škole i slično.

Članovi školskog odbora naše škole su

  • Ajša Šarić, zamjenica predsjednika – u ime nastavnika Škole
  • Elvira Imširović – Bolić, članica – u ime Općine Novo Sarajevo
  • Amela Fazlagić, članica – u ime roditelja Škole