Poništenje dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

Poništenje dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu čl. 88. i  94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 27. st. (2) tačka d) Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 29/21 i 31/21) i Odluke Školskog odbora o poništenju dijela Javnog konkursa, broj:01-96-1-1/22 od 14.1.2022. godine, JU OŠ „Čengić Vila I“ Sarajevo objavljuje

PONIŠTENJE

dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. U tekstu Javnog konkursa, o kojem je obavještenje objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 23. 12. 2021. godine a kompletan tekst konkursa objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Čengić Vila I“ i putem službenog e-maila škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama, poništava se dio 1. Nastavnik građanskog obrazovanja…..1 izvršilac, 5 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31. 8. 2022. godine.
  2. Dio teksta Javnog konkursa se poništava zbog povratka radnika sa bolovanja, odnosno zbog prestanka potrebe za popunjavanjem navedenog radnog mjesta.

      Preostali dio teksta Javnog konkursa, ostaje nepromijenjen.

  1. Poništenje dijela Javnog konkursa biće objavljeno dana 19. 1. 2022. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ , na službenoj internet stranici JU OŠ “Čengić Vila I“ Sarajevo: http://oscvila1.edu.ba/ te istovremeno na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”.
  2. Kandidati koji su se prijavili na konkurs mogu preuzeti dokumentaciju koju su dostavili uz prijavu na konkurs, na protokolu škole, u roku od 30 (trideset) dana od dana zadnje objave Obavještenja o poništenju dijela javnog konkursa, svaki radni dan u periodu od 09,00 do 11,00 sati.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220